Biološki učinci zagađivala
(ZOM-BUZ)

 This course requires an enrolment key

Kolegij "Biološki učinci zagađivala" usmjeren je ka definiranju pojma zagađivala i njihovog biološkog učinka. Definirani su i objašnjeni pojmovi bioraspoloživosti, biokoncentracije, bioakumulacije, biomagnifikacije i biotransformacije zagađivala. Opisani su putevi i mehanizmi unosa te uklanjanja zagađivala iz organizma. Dan je pregled najznačajnijih skupina zagađivala, opisana su njihova fizikalno-kemijskih svojstva i biološko djelovanje. Detaljno su razmatrani subletalni učinci zagađivala na razini makromolekula, stančnih organela i stanica. Opisani su mehanizami toksičnog i genotoksičnog učinka zagađivala te navedeni primjeri i rezultati takvih istraživanja u morskih organizama. U predavanjima - tematskim cjelinama zasebno su obrađeni učinci fizikalnih i kemijskih zagađivala na DNA, indukciju oksidaza mješanih funkcija (CYP) tj. enzima faze I i II, mehanizam multiksenobiotičke otpornosti (MXR), metalotioneine, indukciju oksidacijskog stresa, immunološkog odgovora, apoptoze, stresnih proteina (HSP), modulaciju endokrinog sustava (indukciju sinteze vitelogenina), inhibiciju djelovanja acetilholinesteraze, te učinku umjetno sisntetiziranin nanomaterijala kao pokazatelja biološkog učinka zagađivala na molekularnoj i staničnoj razini.

This course requires an enrolment key